Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. Daarnaast geeft de MR  ook ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen.
 

De MR bestaat uit 4 leden. De helft van de leden bestaat uit ouders van onze school, de andere helft is afkomstig uit het team. In dit schooljaar bestaat de raad uit de volgende personen:

 

Oudergeleding

Mevr Ludy de Haan

De Heer Mouchour

 

 

Personeelsgeleding

Annemarie prins

Conny de Roo

 

De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn - afhankelijk van de agenda - openbaar. 

Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad dan kunt u deze mailen naar: mr@de-akkers.nl