Aanmelden en toelatingsbeleid

 

Iedere schooldag zet ons team zich in om ervoor te zorgen dat uw kind tot groei komt. Hiervoor zijn zelfstandigheid en zelfvertrouwen belangrijk. Bovendien zien we in de verschillende achtergronden van leerlingen kansen om elkaar te versterken. Respect, veiligheid en gelijkheid staan centraal. Daar werken we met elkaar aan.

 

    

Aanmelden groep 1

Vanaf vier jaar mag uw kind naar de basisschool.

Als u voor een school kiest, dan kunt u uw kind als volgt aanmelden.

 

Kennismaken is niet hetzelfde als aanmelden

 

Wilt u eerst weten of de school bij uw kind past of uw kind bij de school, geeft u zich dan op voor een kennismaking. (Schrijf hier wat de mogelijkheden van de school zijn: gesprek, rondleiding, etc.)

Als u voor onze school kiest, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden.

Dat kan vanaf het moment dat uw kind drie jaar is geworden – eerder aanmelden is niet toegestaan. Daarvoor kunt u op school een aanmeldformulier krijgen. U kunt ook het aanmeldformulier dat op de website van de school staat gebruiken. Aanmelden moet schriftelijk gedaan worden, het liefst tien weken voordat het kind vier jaar wordt.

.

Informatieplicht

In het aanmeldformulier wordt informatie over uw kind gevraagd. Bijvoorbeeld de geboortedatum, het woonadres, het burgerservicenummer enz. en er wordt ook gevraagd of uw kind extra aandacht of ondersteuning nodig heeft.

Verder vraagt de school uw toestemming om contact op te nemen met de vorige school of de peuterspeelzaal of het centrum jeugd en gezin.

Wij hebben die informatie nodig om uit te zoeken of wij uw kind kunnen inschrijven en toelaten.

Deze vragen vallen onder de informatieplicht van de ouders. Wanneer u geen informatie wilt delen met de school, dan stopt de aanmeldingsprocedure.

 

Onderzoeksplicht

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen onderzoekt de school of zij de leerling de juiste extra ondersteuning kan bieden als dat noodzakelijk is. De school heeft daarvoor maximaal zes weken de tijd.

Bij uitzondering kan het gebeuren dat zes weken niet genoeg is om een toelatingsbesluit te nemen. We nemen dan nog vier weken extra de tijd. Als we die extra tijd nodig hebben, dan brengen we u daarvan schriftelijk op de hoogte. Maar wij proberen om u binnen zes weken te laten weten of wij uw kind kunnen inschrijven.

 

Schoolondersteuningsprofiel

De school beschrijft in haar Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wat zij aan extra ondersteuning biedt. U kunt het SOP vinden in de schoolgids en op de website.

 

Zorgplicht

Vanaf het moment dat uw kind schriftelijk bij ons is aangemeld hebben wij zorgplicht. Ook als de leerling nog staat ingeschreven op een andere school. Dit betekent dat de school zich voor de kinderen die bij hen worden aangemeld zal inspannen om een passend onderwijsaanbod te doen. Het samenwerkingsverband PPO ondersteunt de school hierbij. De school informeert u als zij met PPO contact over uw kind opneemt.

Is de school aantoonbaar niet passend voor uw kind? Dan zoeken wij in overleg met de ouders een passende plaats op een andere school.

 

Er zijn drie gevallen waarin er géén zorgplicht is:

1. Als de school of de groep waarvoor u uw kind wil aanmelden vol is. Dat moet op de website of in de schoolgids staan. De volgende groepen zitten vol: groep 6

2. Als u de grondslag van onze school niet aanvaardt. Grondslag betekent levensovertuiging of de onderwijskundige aanpak.

Wij zijn een openbare basisschool

Onze onderwijskundige grondslag is klassikaal

3. Als u informatie over extra ondersteuningsbehoeften van uw kind niet met ons wil delen, dan neemt de school de aanmelding niet in behandeling.

 

In twee gevallen gaat de zorgplicht later in:

4. als een school loting hanteert, dan gaat de zorgplicht pas in als de leerling is ingeloot.

5. als de school een wachtlijst hanteert, dan gaat de zorgplicht pas gelden als de leerling aan de beurt is.

 

Wachtlijst

Onze school heeft momenteel geen wachtlijst.

 

 

Voorrangsregels

De school heeft geeft voorrangsregels

 

 

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven, dan mag uw kind starten als het vier jaar is. Niet eerder. Uw kind mag wel vanaf drie jaar en tien maanden maximaal vijf dagen of dagdelen bij ons op school komen wennen. U kunt daarvoor een afspraak maken met juffrouw Anita Burger.

 

Kinderen van een andere school aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school, terwijl het al op een andere school zit (zij-instroom)? Doet u dat het liefst tien weken vóór de geplande datum van toelating. Voor zij-instromers gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

 

Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, dan nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat wij een onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school een passende plaats is voor uw kind. Ook voor aanmelding van kinderen van een andere school proberen we u binnen zes weken te laten weten of wij uw kind kunnen inschrijven en toelaten. Soms hebben we langer de tijd nodig. Dan nemen we vier weken extra. In dat geval zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende onderwijsplaats is voor uw kind dan schrijven wij uw kind in.